DABYFO

BYGGERI
BYGGESAGSBEHANDLING
BYPLANLÆGNING
BYFORNYELSE


DABYFO er en upolitisk forening, der har til formål at samle ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunal byggesagsbehandling. Foreningens formål er bl.a. at styrke og fremme det kollegiale netværk, således at videndeling på tværs af kommunerne styrkes. Foreningen varetager bygningsmyndighedernes interesser i forhold til national og international lovgivning, og virker for at fremme byggeriets udvikling og kvalitet - herunder også arkitektonisk kvalitet. Foreningen finder det væsentligt, at vi i dette fællesskab kan medvirke til, at bygge- og planlovgivning m.v. udformes og administreres til gavn for samfundet og den enkelte borger.

Bestyrelse

Foreningen er organiseret med en bestyrelse og ni kredse.

Bestyrelsen består af formand og 5 bestyrelsesmedlemmer. (Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 medlemmer). Derudover 2 suppleanter.

Kredsene har hver især udpeget en formand.

Udvalg & arbejdsgrupper

DABYFO deltager i forskellige udvalg bl.a sammensat via andre organer og institutioner så som KL, KTC mv.

Foreningen nedsætter ligeledes ad hoc arbejds-grupper til løsning af aktuelle problemstillinger.

Kredse

Der er 9 kredse rundt om i landet med hver sin bestyrelse. Foreningen ser kredsarbejdet som foreningens rygrad, og stedet hvor der bl.a. arbejdes konkret med videndeling herunder særlige lokale problemstillinger. Dette sker gennem afholdelse af møder, temadage og kurser. Rækker spørgsmålene længere end til lokale forhold kan de drøftes med andre lokaludvalg, forelægges bestyrelsen eller medtages til årsmødet.

Foreningen er initiativtager til, at der hvert år holdes Byggelovsdag og Planlovsdag, hvor aktuelle emner tages op. Byggelovsdagen planlægges i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Planlovsdagen sammen med Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC. Arrangementet afvikles over 2 dage med samme indhold i henholdsvis Jylland og Sjælland.

Foreningen afholder kurser i samarbejde med KOMPONENT. Kurserne er med til at videreuddanne ledere og medarbejdere til gavn for administration af lovgivningen.

Foreningen deltager i internationalt arbejde via CEBC - Consortium af European Building Control, som er et europæisk samarbejde - med henblik på videndeling, inspiration og harmonisering af regler landene imellem.

Foreningen er associeret med Kommunal Teknisk Chefforening.

 

Søg på sitet